Thông báo nghỉ tết âm lịch 2018

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 29/TB-PGDĐT                           Tháp Mười, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tu t 2018

 

 

Căn cứ Thông báo số 03/TB-SGDĐT, ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Sở

GDĐT tỉnh Đồng Tháp về việc nghỉ Tết Nguyên Đán M u Tu t 2018;

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên

Đán M u Tu t 201   như sau:

 

  1. 1. Thời gian nghỉ

 

1.1. Đối với các trường học

 

Các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT được nghỉ Tết 11 ngày liên tụ c từ ngày

10 tháng 02 n ăm  2 01 8 đ ến h ết  ngày 20 th án g  02  n ăm  2 0 1 8 (từ  ngày  25 tháng

Chạp  năm Đi nh  D  u  đ ến hết ngày mồ n g  5 t h áng  Gi ên g n ăm  M  u  Tu   t).

 

Ngày 21 t h án g  02  n ăm  2 0 1 8 (m n g  6  th án g  Gi êng  n ă m M  u  Tu  t) trở lại dạy học bình thường.

 

1.3. Việc thực hiện chương trình; giữ trẻ mầm non trong các ngày nghỉ.

 

  1. a) iệc thực hiện chương trình do Hiệu trưởng các trường trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị đ quyết định.

 

  1. b) Các trường Mầm non có điều kiện có th nh n giữ trẻ trong các ngày nghỉ Tết theo yêu cầu của cha mẹ học sinh (mức th lao do nhà trường và gia đình các cháu thỏa thu n).

 

  1. 2. Hiệu trưởng các trường trực thuộc:

 

2.1. Có kế hoạch phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực giải quyết công việc đột xu t trong các ngày nghỉ Tết và bảo vệ an toàn cơ quan, phòng chống cháy nổ tại đơn vị.

 

2.2. Treo cờ Tổ quốc tại trường học và chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động treo cờ Tổ quốc tại nhà riêng theo quy định của ch nh quyền địa phương.

 

2.3. Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của đơn vị đón

Tết an toàn, tiết kiệm và không vi phạm pháp lu t.

 

2.4. Các trường học tuyên truyền v n động học sinh

 

  1. a) Nghiêm chỉnh thực hiện tốt Lu t Giao thông, không tham gia cổ vũ cho việc đua xe trái phép. Xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm pháp lu t về tr t tự an toàn giao thông.

 

  1. b) Không tham gia các hình thức cờ bạc, các trò chơi có nguy cơ cao về tai nạn thương t ch, không sử dụng các văn hóa phẩm có nội dung không lành

 

mạnh, không sử dụng thuốc lá, rượu bia và một số ch t gây nghiện khác, triệt đ thực hiện nghiêm lệnh c m sử dụng các loại pháo. Kiên quyết không đ                                xảy ra tình trạng học sinh sử dụng các loại pháo và trò chơi gây cháy, nổ tại các trường học.

 

2.5. Nếu các trường có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, th        dục – th      thao, Hội trại giao lưu Mừng Đảng – Mừng Xuân … phải tổ chức một cách vui vẻ, ph n khởi, lành mạnh, tiết kiệm phù hợp với điều kiện của đơn vị.

 

2.6. Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, các trường phải nhanh chóng tổ chức các hoạt động giảng dạy, học t p,… trở lại bình thường.

 

2.7. Báo cáo kịp thời về Phòng GDĐT các sự việc b t thường xảy ra trong các ngày nghỉ Tết.

 

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện tốt tinh thần Thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:

– Các trường trực thuộc;

– LĐ Phòng GDĐT;

– Tổ trưởng các Tổ Phòng GDĐT;

– Lưu:   T, QC.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Ảnh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *